fbpx

BEJELENTÉSVÉDELMI BELSŐ SZABÁLYZAT

Amely készült a Casino Win Pécs Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 9022 Győr, Teleki L. u. 17., cégjegyzékszáma: 08-09-028844, a továbbiakban: „Társaság”) részére.

 

Jelen szabályzat célja a 2023. évi XXV. törvény a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról (a továbbiakban: „Panasz tv.”) rendelkezéseinek történő megfelelés biztosítása, valamint az erre irányadó belső eljárásrend rögzítése.

 

A Társaság működése a kezdetektől fogva a mindennapi munkában megmutatkozó kölcsönös tiszteletre és bizalomra épül, mely szükséges a szerencsejáték-szervező iparágban a vendégek magas színvonalú kiszolgálásához, valamint a belső egység megteremtéséhez. A Társaság időről időre meghatározza azokat az értékeket és alapvető magatartási irányelveket, amelyeket a munkavállalóitól, közreműködőitől elvár, és amelyekről belső tréningek keretében tájékoztatja is az érintett személyeket. Természetesen a jogszabályoknak és társadalmi elvárásoknak történő megfelelés mindig is elsődleges célkitűzés volt, és amennyiben ezeknek, vagy a belső szabályoknak történő megfelelés sérül, az ezt tapasztaló kolléga jogosult ezt jelenteni. Ezen túl, a Panasz tv. rendelkezései alapján a Társaság a jelen Szabályzattal létrehozza a belső visszaélés-bejelentési rendszerét, amelyben a jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információ bejelentésére van lehetőség.

 

A szabályzat időbeli hatálya:

Tekintettel arra, hogy a Társaság több mint 50, de kevesebb, mint 249 személy foglalkoztatója, jelen szabályzat 2023. december 17. napjától kezdődően kötelezően alkalmazandó.

A szabályzat tárgyi hatálya:

A belső visszaélés-bejelentési rendszerben jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt lehet bejelenteni.

A szabályzat személyi hatálya:

A belső visszaélés-bejelentési rendszerben bejelentést tehet

 1. a) a foglalkoztató által foglalkoztatott,
 2. b) az a foglalkoztatott, akinek a foglalkoztatónál fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt, és
 3. c) a foglalkoztatóval foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött.

A belső visszaélés-bejelentési rendszerben bejelentést tehet

 1. a) az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, ha a foglalkoztatóval szerződéses kapcsolatban áll,
 2. b) a foglalkoztató tekintetében tulajdonosi részesedéssel rendelkező személy, valamint a foglalkoztató ügyviteli, ügyvezető, illetve felügyelő testületéhez tartozó személy, ideértve a nem ügyvezető tagot is,
 3. c) a foglalkoztatóval szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személy,
 4. d) a foglalkoztatónál tevékenységet végző gyakornok és önkéntes,
 5. e) a foglalkoztatóval az a), b) vagy d) pont szerinti jogviszonyt vagy szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, és
 6. f) az a személy, akinek az a), b) vagy d) pont szerinti jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata a foglalkoztatóval megszűnt.

A bejelentések megtételének módja:

 

A bejelentésvédelmi felelős személy: Oláh Sándor, a bejelentéseket részére írásban, magyar vagy angol nyelven lehet megtenni az alábbi e-mail címen, vagy akadályoztatás esetén szóban:

panasz1@casinopecs.hu

 

Abban az esetben, ha a bejelentés közvetlenül vagy közvetve a bejelentésvédelmi felelős személlyel kapcsolatban van, a bejelentéseket dr. Nagy Zsanett részére kell megküldeni, magyar vagy angol nyelven, az alábbi e-mail címen, vagy akadályoztatás esetén szóban:

panasz2@casinopecs.hu

 

Szóbeli bejelentés esetén annak írásba foglalására kerül sor, teljes és pontos jegyzőkönyv keretében. A jegyzőkönyv helyben készül, melynek kinyomtatott formáját a bejelentő ellenőrizheti, szükség esetén helyesbítheti, majd a végleges változatot aláírásával elfogadja. A jegyzőkönyv a bejelentő számára másodpéldányban átadásra kerül. A szóbeli bejelentő a bejelentés megtételekor tájékoztatásban részesül a rosszhiszemű bejelentés következményeiről, a belső visszaélés-bejelentési rendszer eljárási folyamatáról, a személyes adatainak bizalmas kezelésére vonatkozó szabályokról.

 

A kivizsgálás 30 napos határideje indokolt esetben, a bejelentő tájékoztatásával egyidejűleg lehet meghosszabbítani. A meghosszabbított határidő sem haladhatja meg a 3 hónapot. A bejelentő tájékoztatásának tartalmaznia kell a kivizsgálás várható időtartamát, és a hosszabbítás indokát.

 

A bejelentés eredményes kivizsgálása érdekében az alábbi adatok megadása szükséges a bejelentő részéről:

(i)        név és lakcím (jogi személy esetén pedig cégnév és székhely);

(ii)       a Társasággal fennálló kapcsolat meghatározása (a Panasz tv. 20.§ (2) illetve (3) bekezdésben felsorolt pontok közül a megfelelő kiválasztása és megjelölése),

(iii)      a bejelentett visszaélés leírása, és valamennyi egyéb lényeges információ megadása.

 

A bejelentőnek a bejelentést jóhiszeműen kell megtennie azokról a körülményekről, amelyekről tényszerű tudomása van, vagy kellő alappal feltételezi, hogy azok valósak. A rosszhiszeműen tett bejelentés továbbításra kerülhet az érintett személy és a hatáskörrel rendelkező hatóságok (harmadik személy) részére, amely polgári jogi, illetve büntetőjogi jogkövetkezményeket is vonhat maga után.

 

A visszaélés-bejelentési rendszer üzemeltetője a kivizsgálás során szóbeli és írásbeli nyilatkozatokat kérhet a bejelentőtől, bizonyítékok feltárását kérheti, vagy indokolt esetben külső szakértőt vehet igénybe. Minden ilyen esetbe köteles felhívni az igénybe vett személyeket az adatkezelési szabályzat releváns pontjaira.

 

Amennyiben a bejelentés alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, a rendszer üzemeltetője intézkedik a feljelentés megtételéről.

 

A vizsgálatot lefolytató személy a bejelentővel kapcsolatot tart a tények és körülmények megfelelő felderítése és kivizsgálása érdekében.  Ennek keretében a bejelentés kiegészítésére, pontosítására, a tényállás tisztázására, valamint további információk rendelkezésre bocsátására hívhatja fel a bejelentőt.

 

A bejelentés kivizsgálása mellőzhető, ha

 1. a) a bejelentést azonosíthatatlan bejelentő tette meg,
 2. b) a bejelentést nem az erre jogosult személy tette meg,
 3. c) a bejelentés ugyanazon bejelentő által tett ismételt, a korábbi bejelentéssel azonos tartalmú bejelentés, illetve
 4. d) a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett természetes személy, illetve jogi személy (a továbbiakban együtt: bejelentésben érintett személy) jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.

Az esetleges mellőzésről a Társaság tájékoztatja a bejelentőt.

A Társaság a bejelentésben érintett személyt a bejelentést követően 3 (három) munkanapon belül (vagy amennyiben az azonnali tájékoztatás meghiúsítaná a bejelentés kivizsgálását, úgy kivételesen indokolt esetben azt követően) tájékoztatja az alábbiakról:

(i)        a bejelentésről,

(ii)       a személyes adatai védelmével kapcsolatban őt megillető jogairól,

(iii)      az adatai kezelésére vonatkozó szabályokról;

(iv)      arról, hogy a bejelentéssel kapcsolatos álláspontját jogi képviselője útján is kifejtheti, és azt bizonyítékokkal alátámaszthatja.

 

Amennyiben más személy a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet, úgy a vizsgálatot lefolytató személy a fentiekről őt is tájékoztatja. 

 

A Társaság a bejelentés beérkezését követően megvizsgálja, hogy a bejelentést az arra jogosult tette-e meg, illetve, hogy fennállnak-e egyéb olyan okok, amelyek alapján a vizsgálat mellőzhető.

 

Amennyiben valamely ok fennállása miatt a bejelentés mellőzésére kerül sor, a bejelentőt tájékoztatja erről. 

 

A vizsgálat eredményeként a Társaság gondoskodik a megfelelő állapot helyreállításáról, illetve az egyébként szükséges intézkedések megtételéről, az esetlegesen feltárt hibák okainak megszüntetéséről, okozott sérelem orvoslásáról és indokolt esetben a szükséges felelősségre vonás kezdeményezéséről. Amennyiben a kivizsgálás nem vezet eredményre, nem megalapozott a bejelentés, abban az esetben az eljárást lezárja. Az eljárás befejezésével összefoglaló jelentést készít és a kivizsgálás eredményéről a bejelentőt tájékoztatja.

 

A bejelentő személyes adatai nem tehetők megismerhetővé a jogszerűen gyakorolt tájékoztatáshoz és hozzáférhetőséghez való jog gyakorlása esetén sem. Jogszerűen kizárólag az a személy gyakorolhatja ezen jogait, aki a bejelentéssel érintett.

 

A bejelentőt a jogszerű bejelentés megtételével, vagy jogviszonyával kapcsolatban nem érheti hátrányos jogkövetkezmény.

 

Jelen szabályzatot a szabályzat személyi hatálya alatt állók részére a foglalkoztató honlapján, továbbá belső informatikai rendszerén elérhetővé kell tenni (kihirdetés).

 

Jelen szabályzat a kihirdetéssel válik érvényessé, és 2023. december 17. napjától hatályos.

 

Pécs, 2024. március 8.

 

Kruppa Zsolt András ügyvezető

Casino Win Pécs Kft.

Casino Win Pécs